WARNING(2): "mysqli_connect(): MySQL server has gone away"
WARNING(2): "mysqli_connect(): Error while reading greeting packet. PID=2328849"
WARNING(2): "mysqli_connect(): (HY000/2006): MySQL server has gone away"
Unable to connect to database server!